Trang quản trị

Các chức năng của server

RESET hàng ngày RESET.

Số acc đã chạy: 359703

Số acc chưa chạy: 42422

Nhật ký reset: Chưa reset