Trang quản trị

Các chức năng của server

RESET hàng ngày RESET.

Số acc đã chạy: 310115

Số acc chưa chạy: 35383

Nhật ký reset: Chưa reset